Mistra Sport & Outdoors i stadsnära landskap

Den mångfunktionella drömmen! De områden som inte används för boende, arbete, service, transporter, jord- eller skogsbruk, får allt fler användningsområden. Områdena ska vara en oas för människors återhämtning, en plats för lek, lärande, fysisk aktivitet, äventyr, inspiration och vila, en källa och ett stöd för den biologiska mångfalden, en resurs för klimatanpassning genom att ta upp vatten och ge skugga, och bidra till att mildra klimatförändring och miljöproblem genom att till exempel dämpa buller, ta upp koldioxid och luftföroreningar och rena vatten. I många landskap minskar samtidigt den tillgängliga ytan natur, inte minst i och nära städerna. Det börjar bli trångt! Hur mångfunktionellt kan ett område bli? Var går gränsen för hur många olika nyttjare som kan samsas utan att det uppstår trängsel och konflikter? Var går gränsen för när ett områdes ekologiska strukturer och processer inte längre fungerar?

Tre frågeställningar:

  • Hur påverkar aktiviteter och anläggningar mark- och vattenmiljöer i olika landskap?
  • Hur idrottens och friluftslivets miljöpåverkan hanteras i planering och förvaltning?
  • Hur kan miljöpåverkan hanteras i relation till behov av tillgänglighet och samnyttjande av mark- och vattenmiljöer i olika landskap?

Pågående forskning

Hållbara platser: En receptbok för lokal samverkan i mångfunktionella landskap:
Lärandegruppen i Stockholm har under 4 år utvecklat och testat en rad metoder och verktyg för att initiera och utveckla samverkan i ett lokalt, stadsnära, mångfunktionellt grönområde. Receptboken kommer lanseras i maj 2024 – håll utkik! Forskare: Sara Borgström
Läs en bloggpost om arbetet i lärandegruppen!

Viljan att ta hänsyn till biologisk mångfald – vad tycker användarna av stadsnära grönområden?
Under 2023-2024 genomförs en enkätstudie i Norra Järvafältets naturreservat (Järfälla och Sollentuna kommuner) där deltagarna ombeds rita ut hur de använder området och också ta ställning till om och hur de är villiga att ta hänsyn till djurlivet i området. Forskare: Amin Rastandeh och Sara Borgström

Att kombinera friluftsliv och naturvård i praktiken
Genom intervjuer med tjänstepersoner på regional och kommunal nivå i Stockholmsregionen och analyser av policydokument (planer, program, strategier) undersöks hur mångfunktionella grönområden hanteras, med särskilt fokus på friluftsliv och naturvård. Forskare: Kristin Malmcrona Friberg, Anja Moum Rieser och Sara Borgström
Läs en bloggpost om Kristins forskning och engagemang i hållbart friluftsliv!

Om Mistra Sport & Outdoors
Ett forsknings- och samverkansprogram som skapar kunskap och lösningar för ökad miljömässig hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Ett fyrtiotal forskare från olika discipliner och universitet jobbar tätt tillsammans med friluftslivets och idrottensorganisationer, myndigheter och företag för att nå programmets mål: Skapa världsledandeforskning för att hitta och genomföra hållbara lösningar i praktiken, starta en rörelse för en hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet, verka för att etablera ett nätverksbaseratutvecklingscenter för hållbara lösningar. Miljöfrågan är stor och komplex och ingen aktör kan lösa utmaningarna själv. Vi tror att samverkan är vägen framåt! Programmet finansieras till störst del av Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och våra partners.