Just Urban Green

Forskning och samverkansprojekt om stadsgrönska i Stockholm

En plattform som syftar till att länka samman kunskapare, kompetenser och kunskap om städers grönområden och gröna platser utifrån olika perspektiv. Våra städer växer snabbt och för att kunna bli hållbara livsmiljöer för en majoritet av jordens befolkning behövs nya tankesätt och metoder. För detta behöver kunskapare  – forskare, beslutsfattare, konsulter, praktiker och medborgare – mötas ofta och på ett bra sätt. Just Urban Green vill underlätta för sådana möten. Plattformen presenterar flera pågående tvärvetenskapliga projekt – Green Access, Mistra Sport and Outdoors och ReConnect. Här finns även dokumentation från de avslutade projekten CoNature och Enable. Alla projekt som presenteras har det gemensamma målet att öka förståelsen för hur grönområden och gröna platser kan bli en väl integrerad del av den moderna, hållbara staden och att tillgängliggöra och nyttiggöra denna förståelse för en stor bredd av aktörer. 

Green Access  – Stadsnatur för alla?
Syftar till att undersöka hur urbana gröna allmänningar förändras av formell och informell territorialisering, vilka möjligheter och hinder detta skapar för människors tillgång och användning av dessa grönområden. Särskilt i relation till rättvisa och mång-funktionalitet – vilka båda är högaktuella begrepp i stadsplanering och förvaltning. (Annika Dahlberg and Sara Borgström) (Finansierat av Formas 2016-2024)

Mistra Sport and Outdoors – Tema Hållbar mark och vattenanvändning i stadsnära landskap.
Denna del av forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors studerar, tillsammans med en lärandegrupp med olika aktörer, hur planering och förvaltning av stadsnära grönområden kan organiseras för att säkerställa ett mångfunktionellt och hållbart nyttjande där såväl ekologiska som sociala funktioner bibehålls över tid.
(Sara Borgström och Erik Andersson) (Finanseriat av Mistra 2020-2024)

ReConnect.
Mer information kommer inom kort.
(Erik Andersson)

Avslutade projekt

CoNature – Gränsöverskridande natur. 
Syftar till att undersöka hur grönområden är relaterade till sina omgivande landskap och utveckla verktyg för hur länkar och flöden i dessa landskap kan hanteras proaktivt i urban planering, design och förvaltning. (Sara Borgström and Erik Andersson) (Finansierat av Formas 2016-2020)

Enable- Resiliens genom stadens grönblå infrastruktur
Fokuserar på det urbana landskapets grönblå infrastruktur och hur denna är relaterad till social-ekologisk dynamik och potential för mång-funktionalitet, t.ex. klimatanpassning, bevarande av biologisk mångfald och rekreation. (Erik Andersson, Sara Borgström et al.). (Finansierat av Era-net, Biodiversa 2017-2020)