Vad är urbana gröna allmänningar i teori och praktik?

Denna fråga utgör kärnan i Green Access och vi baserar forskningen på djupgående litteraturstudier för att förstå olika sätta att konceptualisera urbana gröna allmänningar inom olika forskningsfält och också hur de är och har varit en del av stadsplanering, förvaltning, skötsel och användning. Vi studerar också begreppet och processerna kopplade till ”territorialisering” , dvs processer där aktörer med olika strategier påverkar nyttjandet av ett område, dess social-ekologiska mångfunktionalitet.

Vi utvecklar en typologi för urbana gröna allmänningar och kartlägger dem i Järva landskapet i nordvästra Stockholm. Samtidigt kartlägger vi också de policies som är relevanta för hur de gröna allmänningarna planeras, förvaltas, sköts och används. Vi har också ett tidsperspektiv där vi vill undersöka hur och var urbana gröna allmänningar har förändrats över tid i Järvalandskapet. Vårt mål är att förstå de gröna allmänningarnas social-ekologiska mångfunktionalitet i vårt studieområden.

Forskare: Annika Dahlberg, Sara Borgström och doktorand Nathalie Bergame