E) Tillgänglighet till grönområden ur ett rullstolsperspektiv

Tillgänglighet är en förutsättning för att förstå hur grönområden används och av vem. Forskning har visat samband mellan att vistas i grönområden och bättre fysisk och psykisk hälsa, samtidigt som forskning inom miljörättvisa har visat hur tillgängligheten skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället utifrån faktorer som: etnicitet, socio-ekonomi och mobilitet. Syftet med denna Stockholmsbaserade studie är att undersöka hur vi bättre kan förstå och tänka kring tillgänglighet. Detta görs utifrån ett rullstolsanvändarperspektiv för att diskutera och problematisera den nuvarande användningen av begreppet tillgänglighet och vad detta leder till för rullstolsanvändare.

Forskningsspåret består av två delar:

Del 1 (mitten 2017-början 2019) som använder litteraturstudier, intervjuer, deltagandeobservationer och en enkät där det rådande sättet att tänka kring tillgänglighet sätts i relation till erfarenheter och kunskaper från rullstolsanvändare och personer som arbetar med att tillgängliggöra naturen.

Del 2 (2019) där resultaten från del 1 valideras, kritiskt reflekteras och diskuteras i fokusgrupp bestående av olika aktörer där vi tillsammans undersöker hur tillämpbara resultaten är i praktiska situationer. Tanken med detta är att få nya perspektiv på resultaten och tillsammans utveckla sättet att tänka kring tillgänglighet till grönområden.

Involverade forskare: Max Rautenberg (leder forskningsspåret), Sara Borgström, Annika Dahlberg

Kontakta max.rautenberg@natgeo.su.se för frågor om forskningsspåret.